"Fleet Complete“ asmens duomenų apsaugos taisyklės | Ecofleet

"Fleet Complete“ asmens duomenų apsaugos taisyklės

Šiose taisyklėse pateikiama informacija apie toliau nurodytus dalykus.

1. Kaip „Fleet Complete“ tvarko ir saugo asmens duomenis,

 • surinktus lankantis svetainėse, kad galėtų jas eksploatuoti ir tobulinti;
 • surinktus iš savo programų;
 • tvarkomus „Fleet Complete“ klientams „Fleet Complete“ produktuose.

2. Kokia tvarka suteikiama individuali prieiga prie „Fleet Complete“ laikomų asmens duomenų, jie gali būti taisomi, šalinami arba užginčijamas asmens duomenų tvarkymas.

 

Daugiau informacijos teiraukitės „Fleet Complete“ duomenų apsaugos pareigūno adresu dataprotection@fleetcomplete.com

 

1. „FLEET COMPLETE“ VYKDOMAS DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmens duomenis, t. y. informaciją apie žinomos arba galimos nustatyti tapatybės asmenį, „Fleet Complete“ tvarko trimis toliau aprašytais būdais.

1. Apsilankymai svetainėje. „Fleet Complete“ naudoja slapukus, kad surinktų jos svetainių lankytojų IP adresus. Asmens duomenys naudojami norint gauti informacijos apie naudojimąsi Svetaine ir pritaikyti ją pagal naudotojų poreikius. Slapukų informacija renkama pateikiant sutikimo pranešimą, kuris nukreipia į privatumo pareiškimą, aprašantį surinktų asmens duomenų naudojimą, pobūdį ir apimtį. Yra galimybė išjungti slapukus ir paaiškintos tokio veiksmo pasekmės.

Tampant partneriu, kad būtų galima patekti į atitinkamas Svetainės dalis, „Fleet Complete“ gali paprašyti naudotojo užpildyti registracijos formą, kurioje nurodomi asmens duomenys arba prašoma pakomentuoti. Registruojantis surenkami el. pašto ir kiti asmens duomenys, kad būtų galima susisiekti su naudotoju. Tai daroma aiškiu naudotojo sutikimu, duodamu sutikimo pranešime.

„Fleet Complete“ programų ir produktų atsisiuntimas.  „Fleet Complete“ tvarko asmens duomenis, kuriuos asmenys pateikia atsisiųsdami programas savo vairavimo statistikai registruoti, kaip aprašyta naudotojo sutartyje. Tai apima vairavimo elgesio įrašymą ir analizavimą  

darbuotojams naudojantis „Fleet Complete“ produktais savo parkui valdyti. „Fleet Complete“ tvarko duomenis, susijusius su savo klientų darbuotojais, kurie naudojasi jos produktais vairuotojų elgesiui ir eismo įvykių faktams registruoti valdant savo parką. „Fleet Complete“ tvarko duomenis kliento nurodymu.

Atskleidimas

„Fleet Complete“ neparduoda savo turimų asmens duomenų.

Ji gali atskleisti juos tik šiais konkrečiais atvejais:

 • Jeigu „Fleet Complete“ gautų teisėsaugos institucijų prašymą pateikti turimus asmens duomenis, ji tai darytų tik gavusi teisėtų įgaliojimų įrodymą. Jeigu prašomi duomenys laikomi kliento vardu, „Fleet Complete“ tarsis su klientu, nebent tai būtų draudžiama teisės aktais.
 • Griežtai pagal teisės aktų nuostatas „Fleet Complete“ gali atskleisti asmens duomenis kitai organizacijai, kai tai:
  • pridera tiriant padarytą, daromą arba ketinamą daryti sutarties ar teisės akto pažeidimą ir galima pagrįstai tikėtis, kad atskleidimas asmeniui žinant arba sutinkant pakenktų tyrimui;
  • pridera užkertant kelią apgaulei, ją aptinkant arba pašalinant ir galima pagrįstai tikėtis, kad atskleidimas asmeniui žinant arba sutinkant pakenktų galimybei užkirsti kelią apgaulei, ją aptikti arba pašalinti;
  • būtina norint nurodyti sužeisto, sergančio arba žuvusio asmens tapatybę valstybinei įstaigai arba asmens artimajam ar įgaliotam atstovui ir, jeigu asmuo gyvas, pranešus jam.

Perdavimas

„Fleet Complete“ gali perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, kurias samdo savo paslaugoms teikti.

Toks perdavimas skirtas tik siekiant padėti „Fleet Complete“ teikti savo paslaugas ir laikantis jos nurodymų. Perdavimas apsaugomas sutarčių nuostatomis, kurios užtikrina duomenų apsaugos teisės aktų laikymąsi pakankamu apsaugos lygiu.

Kai duomenys laikomi jos klientų vardu, „Fleet Complete“ perduos asmens duomenis savo samdomai trečiajai šaliai tik gavusi kliento sutikimą.

Duomenų vieta

„Fleet Complete“ asmens duomenis laiko Australijoje, Kanadoje, ES ir JAV.

Saugumas

„Fleet Complete“ duomenis laiko naudodama pažangią šiuolaikinę interneto saugumo technologiją. Konkrečiai:

 • Visi duomenys apsaugoti pakankamu jautrumo ir rizikos lygiu fizinėmis priemonėmis, pvz., saugumo zonomis, techninėmis priemonėmis, pvz., saugiu failų perdavimu, ir organizacinėmis priemonėmis, pvz., prieigos kontrole ir stropiu patikrinimu perduodant asmens duomenis tvarkytojams.
 • Visi duomenys išlaikomi tik tiek laiko, kiek būtina tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba perduodami, kaip numatyta Išlaikymo tvarkaraštyje. 
 • „Fleet Complete“ klientų vardu laikomi duomenys yra saugūs ir prieinami tik kliento organizacijos registruotiems naudotojams tokiu būdu:
  • naudotojo tapatybė patvirtinama bendrovės identifikatoriumi, naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
  • visa prieiga yra apsaugota slaptažodžiu ir naudojantis saugiu ryšiu;
  • visi duomenys perduodami naudojantis saugiu https;
  • „Fleet Complete“ darbuotojams prieiga prie asmens duomenų suteikiama griežtai pagal būtinumo ją žinoti kriterijų.

Išlaikymas

„Fleet Complete“ laiko asmens duomenis tik tiek laiko, kiek būtina padėti lankytis svetainėje arba teikti naudotojo prašomas paslaugas, arba kiek darbdavys klientas paprašė paslaugų sutartyje.

Asmenys gali pasinaudoti savo teise reikalauti pašalinti savo duomenis pagal jiems suteiktas asmens teises. 

2. PASINAUDOJIMO ASMENS TEISĖMIS PROCEDŪRA

„Fleet Complete“ atsako į asmenų prašymus dėl prieigos prie asmens duomenų, būtino pataisymo ir pašalinimo per Duomenų apsaugos pareigūną. Su Duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti adresu dataprotection@fleetcomplete.com.

Į visus prašymus bus atsakyta

 • per vieną mėnesį nemokamai, nebent
  • dėl prašymo dydžio arba sudėtingumo procesas trunka ilgiau; tuomet „Fleet Complete“ per vieną mėnesį informuos prašytoją apie atidėjimo priežastį ir gali paprašyti pagrįsto mokesčio administracinėms išlaidoms padengti; arba
  • prašymas yra nepagrįstas arba perteklinis ir „Fleet Complete“ gali atsisakyti jį tenkinti, pateikdama paaiškinimą.
 • Pateikiant šią informaciją:
  • tvarkymo tikslai;
  • tvarkomų asmens duomenų kategorijos;
  • trečiosios šalys, kurioms buvo arba bus perduodami asmens duomenys, ir jų vieta;
  • asmens duomenų laikymo laikotarpio nustatymo kriterijai;
  • teisės reikalauti pataisyti arba pašalinti asmens duomenis turėjimas ir procedūra ja pasinaudoti;
  • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai taikoma; 
  • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.

„Fleet Complete“ atlieka pataisymą kuo greičiau, vieno mėnesio laikotarpiu. Jeigu „Fleet Complete“ atmestų prašymą, ji pateiks paaiškinimą.

Jei duomenis „Fleet Complete“ pateikė darbdavys savo parkui valdyti, pašalinimo prašymams įvykdyti reikės jo sutikimo.

3. SKUNDIMOSI DĖL PAŽEIDIMŲ PROCEDŪRA

Asmuo gali skųstis dėl duomenų apsaugos teisių pažeidimo pateikdamas skundą „Fleet Complete“ duomenų apsaugos pareigūnui adresu dataprotection@fleetcomplete.com.

Jeigu asmens netenkina „Fleet Complete“ atsakymas, visuomet yra galimybė kreiptis į vietos Duomenų apsaugos instituciją.